Aktualności - tu się dzieje ...

Informacja dla maturzystów

    Drodzy Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych!

Przystępujecie do egzaminu maturalnego w szczególnych warunkach, bo w czasach pandemii Covid-19. To trudny czas dla Was i dla Waszych Rodzin i Nauczycieli. Musimy wszyscy zachować szczególne środki ostrożności sanitarnej. Dlatego proszę Was o uważne przeczytanie Komunikatu dotyczącego procedur sanitarnych organizacji egzaminów, który zamieszczamy poniżej.

Mimo epidemii, życzymy Wam sukcesu na maturze oraz pozytywnych wyników, zakończonych otrzymaniem świadectwa dojrzałości.

                                                                         Dyrektor

                                                                                          ZS .im.  gen. Władysława Andersa

     Iwona Brzezowska

Komunikat dla słuchaczy przystępujących do egzaminu maturalnego – czerwiec 2020r.

1. Do szkoły należy przyjść o godzinie 8.15. Dla zdających egzamin udostępnione będzie wejście do szkoły nr 3. Przy wejściu będzie znajdował się dozownik z płynem dezynfekującym.

2. Zabronione jest tworzenie się grup zdających przed budynkiem szkolnym.

3. Egzamin maturalny z języka polskiego (poziom podstawowy i rozszerzony) oraz matematyki
odbędzie się w sali gimnastycznej.

4. Zdający przynoszą do szkoły własną maskę ochronną (przyłbicę) i rękawiczki. Rękawiczki będzie
można zdjąć w sali egzaminacyjnej pod warunkiem zdezynfekowania rąk.

5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów
komórkowych, maskotek itd.

6. Zdający powinni posiadać własne małe żele dezynfekujące na wypadek korzystania z przyborów szkolnych.

7. Czekając na wejście do szkoły albo do sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

8. Przy wejściu do szkoły zdający będą poddawani mierzeniu temperatury.

9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub
wielorazową, materiałem, przyłbicą).

10. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. Na sali egzaminacyjnej po zajęciu
miejsca można odkryć nos i usta.

11. Zdający mogą mieć zakryte usta i nos – jeżeli uznają to za właściwe – nawet po zajęciu miejsca
przy stoliku/ławce.

12. Zdający jest zobowiązany ponownie zakryć nos i usta, kiedy:
• podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
• kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

13. Zdający może opuścić salę egzaminacyjną, jeżeli zakończył pracę z arkuszem.

14. Przed wejściem na salę egzaminacyjną należy poinformować przewodniczącego zespołu
nadzorującego o fakcie chorowania na schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub
łzawienie (np. alergia). Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie
interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”.

15. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeśli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

16. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów.

17. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą (małą,
niegazowaną).

18. W szkole zapewnione będzie miejsce, w którym zdający będą mogli zostawić rzeczy osobiste –
plecak, torbę, kurtkę itp. Dla zdających zostaną tam udostępnione foliowe worki (tak aby
sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania) na ww. rzeczy.

19. Zdający nie korzystają z szatni.

20. Na terenie szkoły zostanie wyznaczone i przygotowane pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadkustwierdzenia objawów chorobowych.

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego                                Dyrektor Zespołu Szkół
Anna Hałaczkiewicz                                                                                                 im. gen. W. Andersa
/mgr Iwona Brzezowska/