Historia szkoły

Obecny kształt naszej szkoły to tak naprawdę historia kilku szkół, setek nauczycieli i tysięcy uczniów…

Dnia 1 września 1969 roku na podstawie Zarządzenia nr 49/Org Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych uruchomiono Zasadniczą Szkołę Budowlaną Dla Pracujących Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych “Instal” w Częstochowie. Do tej szkoły  Zarządzeniem nr 51/Org  ten sam Minister przyłączył Zasadniczą Szkołę Budowlaną nr 2 Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego. Szkoła ta została zlikwidowana z dniem 1 września 1979 roku.

Rozpoczęcie działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły pod nazwą Zasadnicza Szkoła Budowlana Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego miało miejsce podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego 1 września, roku szkolnego 1971/72.  Organizatorem i pierwszym jej dyrektorem był mgr inż. Roman Smok. W pierwszym okresie działalności w szkole funkcjonowało jedenaście oddziałów o kierunkach ogólnobudowlanych.

Od 1 września 1972 roku szkoła zaczęła funkcjonować jako placówka przyzakładowa Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „Instal”. Od 1 września 1987 roku zmieniono nazwę na Zasadniczą Szkoła Budowlaną przy częstochowskim przedsiębiorstwie „Transbud”. Wówczas powstał nowy kierunek nauczania – kierowca-mechanik pojazdów samochodowych.

W związku z sytuacją społeczno-gospodarczą kraju szkoła od 31 grudnia 1990 r. zaczęła działalność jako samodzielna jednostka oświatowo – wychowawcza i budżetowa pod nadzorem Kuratorium Oświaty i Wychowania w Częstochowie. W związku z przejściem na emeryturę dyrektora mgr inż. Romana Smoka szkołą przez krótki czas kierował mgr inż. Zbigniew Błaziński. 15 grudnia 1990 roku nowym dyrektorem został mianowany inż. Andrzej Janiszewski. Z początkiem roku szkolnego 1991/92 nastąpiła zmiana w nazwie szkoły. Decyzją Kuratora Częstochowskiego z 21 grudnia 1990 roku dotychczasowa Zasadnicza Szkoła Budowlana w Częstochowie przekształcona została w Zespól Szkól Zawodowych w Częstochowie. 18 maja 1993 roku grono pedagogiczne oraz społeczność uczniowska zdecydował o nadaniu szkole imienia gen. Władysława Andersa. Wybór ten stanowił wyraz uznania dla bezkompromisowej postawy i niepodważalnych, skazywanych przez ponad 40 lat na zapomnienie zasług gen. Andersa, żarliwego patrioty, odważnego, doskonałego dowódcy. Poprzez ten wybór uczczono i upamiętniono również dokonania żołnierzy II Korpusu Polskiego, z których bardzo wielu przeszło gehennę Sybiru. W następnym roku w 50-tą rocznicę bitwy pod Monte Cassino kilkunastoosobowa delegacja uczniów i nauczycieli wraz ze sztandarem szkoły wzięła udział w międzynarodowych obchodach tej rocznicy we Włoszech. 16 października 1995 roku, na zaproszenie uczniów, placówkę odwiedziła generałowa Irena Anders. Rok szkolny 1996/97 przyniósł kolejną zmianę nazwy placówki, która z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. gen. Władysława Andersa została przemianowana na Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa. Ponadto w Zespole utworzony został nowy typ szkoły – Liceum Ogólnokształcące o profilach: ekologia i informatyka. Placówka swoją siedzibę miała w Częstochowie przy ul. Legionów 23.

5 marca 1986 roku decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Częstochowie powołano do istnienia Ogólnokształcące Liceum Wojskowe. Niezwłocznie rozpoczęto proces rekrutacji kadry pedagogicznej i pracowników liceum. Ruszyły też prace adaptacyjne wyznaczonego na siedzibę szkoły obiektu, należącego wcześniej do częstochowskiego Batalionu Obrony Terytorialnej przy ul. Manifestu Lipcowego (dzisiejsza ulica Legionów 58.

„Życie Częstochowy” z 14.05.86r. donosiło: „Jeszcze tej szkoły nie ma, a już kandydaci do niej ustawiają się w kolejkę”. W dniach od 18 do 20 czerwca 1986r. powołana przez nowo mianowanego dyrektora ppłk Kazimierza Nitę komisja przeprowadziła pierwsze w dziejach szkoły egzaminy wstępne. Przystąpiło do nich 293 kandydatów. Do OLW zostało przyjętych 125 uczniów.

Nauka w liceum trwała cztery lata. Ogólnokształcący program nauczania uzupełniony był zajęciami z przysposobienia wojskowego. Wszyscy uczniowie zakwaterowani byli w internacie, otrzymywali jednakowe granatowe mundurki (codzienne i galowe) z emblematami szkoły. Oprócz nowocześnie, jak na owe czasy, wyposażonych pracowni (np. laboratorium do nauki języków obcych czy wzorcowa pracownia komputerowa), szkoła posiadała studio telewizyjne, radiowęzeł (w każdej pracowni znajdował się monitor i głośnik), bogatą w zbiory bibliotekę i autokar – zwany pieszczotliwie „ogórkiem”. Po lekcjach na rozległym, zamkniętym terenie młodzież miała do dyspozycji m.in. Klub Ucznia, boisko i halę sportową, siłownię, stołówkę a także …kantynę, gdzie mogła zaopatrzyć się w podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe.

1 września 1986r. odbyła się uroczysta inauguracja pierwszego w dziejach Ogólnokształcącego Liceum Wojskowego w Częstochowie roku szkolnego. Od tej chwili wszystkie uroczystości szkolne przygotowywane były z zachowaniem ceremoniału wojskowego.

Częstochowskie OLW było czwartą tego typu placówką w Polsce. Jego dyrektorem został wspomniany już ppłk K. Nita, zastępcą dyrektora do spraw dydaktycznych – mgr S. Resakowski ( od września 1992 – mgr A. Małasiewicz), zastępcą dyrektora do spraw wychowawczo – obronnych – ppłk M. Stępień (od 1987r. – ppłk R. Luniak).

W drugim roku działalności liczba uczniów wzrosła o 135 chłopców. Podwoiła się także kadra nauczycielska i wychowawcza szkoły.

13 października 1988r. szkole wręczono sztandar i nadano imię Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

We wrześniu 1989r. oddano do użytku nowy budynek szkoły – dzisiejszą siedzibę Zespołu Szkół im. gen. Władysława Andersa.

Począwszy od roku szkolnego 1990/91 do liceum zaczęto przyjmować także dziewczęta . Stworzono klasy koedukacyjne, jednak uczennice przechodziły kurs przysposobienia obronnego taki jak w liceum ogólnokształcącym, nie musiały jeździć na obozy szkoleniowe i nie mieszkały w internacie. Takie były początki XI Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

OLW przygotowywało młodzież do dalszego kształcenia w wyższych szkołach i akademiach wojskowych. Uczniowie otrzymywali bezpłatnie m.in. zakwaterowanie w internacie, ubiór szkolny, wyżywienie, wojskową opiekę medyczną, cztery razy w roku bezpłatny przejazd do miejsca zamieszkania. W szkole organizowano liczne imprezy, akcje charytatywne, wycieczki. Działały kółka zainteresowań, zespoły muzyczne. Od 1990r. liceum stało się siedzibą folklorystycznego Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa”, którego trzon stanowili uczniowie OLW. Młodzież odnosiła wiele sukcesów w zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych.

Od początku istnienia liceum wojskowego tradycją stały się uroczyste obchody Dnia Podchorążego – 29 listopada. Tego dnia co roku przygotowywano szczególnie wiele atrakcji i goszczono byłych wychowanków – studentów wyższych szkół oficerskich, którzy z nieukrywaną dumą prezentowali młodszym kolegom swoje mundury. Przy okazji listopadowego święta rozprowadzono pierwszy numer szkolnej gazetki, ukazującej się pod przewrotnym tytułem „ The Zerter”.

Zainteresowanie szkołą było bardzo duże. O jedno miejsce starało się 3 – 4, a w niektórych latach nawet więcej kandydatów. Liceum przyciągało uczniów również z najdalszych zakątków kraju. Tylko 15 – 20% z nich pochodziło z Częstochowy i okolic. Wiele znajomości i przyjaźni przetrwało do dziś. 4 czerwca 2005r. odbył się zjazd absolwentów, który zgromadził kilkaset osób.

W związku ze zmniejszeniem liczebności polskiej armii i obniżeniem limitów przyjęć do uczelni wojskowych Minister Obrony Narodowej zdecydował o likwidacji Ogólnokształcącego Liceum Wojskowego w Częstochowie z dn. 31 sierpnia 1995r.

Szkoła została przekazana wraz z obiektami i wyposażeniem Kuratorium Oświaty i Wychowania w Częstochowie. Pozostało XI Liceum Ogólnokształcące im. A. Frycza Modrzewskiego.

W ciągu ośmiu lat mury OLW opuściło ok. 600 absolwentów. W dziewiątym – ostatnim roku funkcjonowania szkoły uczyło się w niej 121 dziewcząt oraz 529 chłopców z całego kraju. Wielu z nich zdecydowało się kontynuować naukę w tym samym miejscu na nowych zasadach. Było to ostatnie Ogólnokształcące Liceum Wojskowe w Polsce…

XI Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego powstało 1 września 1996 roku na bazie zlikwidowanego decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 69/MON z dn. 25 maja 1995 roku Ogólnokształcącego Liceum Wojskowego w Częstochowie. Placówka swoją siedzibę miała w Częstochowie przy ul. Legionów 58. Szkoła oprócz klas o profilu ogólnym, humanistycznym, ogólnym z rozszerzonym językiem francuskim, z rozszerzonymi zajęciami z informatyki, prowadziła także klasy integracyjne i nauczanie indywidualne. Dyrektorem szkoły był mgr Jarosław Sobol, a jego zastępcą mgr Alicja Małasiewicz. Rada Pedagogiczna składała się z 52 nauczycieli i 14 pracowników obsługi i administracji. Wspólnota uczniowska liczyła 540 osób. Pierwszoklasiści uczyli się w czterech klasach, klas drugich i trzecich było po sześć oddziałów, natomiast klas maturalnych (czwartoklasiści) tylko cztery. W szkole znajdowały sie klasopracownie, pracownie przedmiotowe, pracownia komputerowa z Internetem, studio filmowe oraz sala sportowa. Uczniowie wiedzę pogłębiali w bibliotece, która liczyła wówczas ponad 50 tys. woluminów i bogatą wideotekę.

Uchwałami Rady Miasta Częstochowy numer 738/LVIII/2002 oraz 742/LVIII/2002 z 31.01.02. przekształcono szkoły ponadpodstawowe wchodzące w skład Zespołu Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie ul. Legionów 23 oraz XI Liceum Ogólnokształcącego im. A. Frycza Modrzewskiego w Częstochowie ul. Legionów 58 w szkoły ponadgimnazjalne. W wyniku dokonanych zmian w zespole funkcjonowały: II Liceum Profilowane, Technikum nr 4 oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2, których siedzibą zostały budynki przy ul. Legionów 58, natomiast pod adresem ul. Legionów 23 siedzibę znalazło Gimnazjum nr 17, dotychczas współdzielące sale z XI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Legionów 58. Tak więc powstanie Zespołu Szkół im. gen. Władysława Andersa przy ul. Legionów 58 datowane jest na 1 września 2002. Szkoła powstała w wyniku połączenia XI Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego przy ul. Legionów 58 i Zespołu Szkół im. gen. Władysława Andersa przy ul. Legionów 23. Zespół Szkół miał 30 oddziałów klasowych, 820 uczniów, 86 nauczycieli. Dyrektorką szkoły była mgr Dorota Makowska wspomagana przez dwie panie wicedyrektorki mgr Halinę Dudzik i mgr Irenę Stępień. Szkoła posiadała internat, którego kierownikiem była mgr inż. Joanna Krawczyk. W pierwszym roku swojej działalności szkoła funkcjonowała jako Zespól Szkól przy ul. Legionów 58. Uchwałą Rady Miasta Częstochowy, pod przewodnictwem Ryszarda Szczuki, numer 172/XVI/2003 z dnia 07/07/03 nadano Zespołowi Szkół w Częstochowie z siedzibą przy ulicy Legionów 58 imię generała Władysława Andersa. Uroczystość odbyła się 6 listopada 2003 roku, tego dnia swoją obecnością szkole mury zaszczyciły nie tylko władze miasta, obecna była również żona patrona Pani Irena Anders.

Historia Centrum Kształcenia Ustawicznego

CKU w Częstochowie powstało z dniem 1września 1999 roku w wyniku połączenia CKU nr 1 i CKU nr 2. Na stanowisko dyrektora nowej placówki powołano mgr inż. Ewę Zacharską. W momencie połączenia szkole przyznano dwa budynki przy ul. Legionów 58. Były to dawne internaty Liceum Wojskowego, które wymagały gruntownego remontu i adaptacji dla potrzeb szkoły. W związku z taką sytuacją szkoła funkcjonowała do grudnia 2000 roku w dwóch siedzibach: dawne CKU nr 1 przy ul. Warszawskiej 31, a dawne CKU nr 2 przy ul. Krakowskiej 9/21. Przeprowadzka do pierwszego, wyremontowanego budynku, nastąpiła w grudniu 2000 r. Odbywała się ona w bardzo trudnych warunkach. Ze względu na problemy lokalowe konieczne było pozostawienie części majątku szkoły w magazynach przy ul. Krakowskiej i Warszawskiej. W marcu 2001 r. Urząd Miasta przekazał naszej placówce budynek gospodarczy przy ul. Legionów 58 (była to dawna kantyna wojskowa). Do tego budynku przewieziono majątek zlikwidowanego w sierpniu 2001 r. internatu szkoły, mieszczącego się przy ul. Powstańców Warszawy 144. Decyzja o likwidacji, wydana przez Urząd Miasta, spowodowana była koniecznością przekazania budynku szkole podstawowej. W tym samym czasie trwało przewożenie reszty majątku szkoły z ul. Krakowskiej i Warszawskiej. W styczniu 2001 r. uczniowie rozpoczęli naukę w nowej siedzibie. Ze względu na problemy lokalowe zaistniała konieczność wynajmowania sal od XI Liceum Ogólnokształcącego im. A. F. Modrzewskiego (obecnie Zespół Szkół im. gen. W. Andersa). Prace remontowe w drugim budynku przy ul. Legionów 58 trwały do maja 2002 r. Jednocześnie wybudowany został łącznik, w którym mieszczą się główne wejście do szkoły, portiernia, szatnia, a także reprezentacyjna aula. Matura w maju 2002 r. odbyła się już w nowej części budynku.

W sierpniu 2002 r. nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły. Swoją obecnością uświetnili je przedstawiciele władz miasta i oświaty, m.in. Prezydent Miasta W. Maras, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy A. Rychter, kurator oświaty i wychowania, przedstawiciele Funduszu PHARE. Niecodziennego charakteru i wyjątkowości otwarciu nadały też uczestniczące w nim delegacje z zaprzyjaźnionych miast: South Bend w USA, Forzheim w Niemczech. Na ręce p. dyrektor władze miasta przekazały równiez klucz, który symbolizuje nowy rozdział w historii Centrum Kształcenia Ustawicznego.

We wrześniu 2002 r. w wyniku likwidacji Zespołu Szkół nr 1 w Częstochowie przy ul. Bór 61 nasza szkoła przejęła 2 kierunki tej placówki: technik obuwnik, technik technologii drewna. Równocześnie likwidowana szkoła przekazała część księgozbioru do naszej biblioteki.

We wrześniu 2006 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Funkcję tą objęła mgr Joanna Myga.

We wrześniu 2016 r. funkcję dyrektora szkoły objęła mgr Iwona Brzezowska. Obecnie szkoła ma swoją siedzibę przy ul. Targowej 29 w Częstochowie