Zasady rekrutacji do Technikum 2024/2025

Zasady rekrutacji
do Technikum Nr 4
w Zespole Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie
na rok szkolny 2024/2025

I. Podstawa prawna.

1.     Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe – Rozdział 6 art.130-164
pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form
wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek”
( Dz.U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.)

2.     ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 18 listopada 2022 r. w
sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów na
podstawie art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z
2023 r. poz. 900)

II. Oferta edukacyjna.

1.  
 Kandydat do Technikum Nr 4 w Zespole Szkół im. gen. Władysława
Andersa
 
w Częstochowie może składać podania o przyjęcie do klasy o następujących
kierunkach kształcenia zawodowego:

 • technik
  grafiki i poligrafii cyfrowej z innowacją social media w
  marketingu firmowym
 • technik programista z
  innowacją – 
  przemysłowe projektowanie oprogramowania
  sztucznej inteligencji

2.      Wybór jednej lub kilku klas przez kandydatów
potwierdzony musi być podaniem o przyjęcie do wybranych klas. Wybór klasy przez
kandydatów potwierdzony kwalifikacją w systemie elektronicznym jest ostateczny.

3.      W klasie obowiązuje limit 25 miejsc.

III.  
 Kryteria rekrutacji.


1.    Kandydat do Technikum Nr 4 może uzyskać min. 65 pkt.
maksymalnie  200 punktów.

a)  Kandydaci
będą mieli naliczane punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej 

z  j.
polskiego, matematyki, jęz. obcy wskazany przez ucznia oraz najlepsze wyniki z
grupy przedmiotów: fizyka, historia, geografia, biologia, chemia, informatyka,
WOS, plastyka bez względu na wybór kierunku zawodowego.
 

Punktacja
za poszczególne oceny:

celujący
        –      18 pkt
bardzo dobry     –  17 pkt
dobry          –   
     14 pkt
dostateczny     –     8 pkt
dopuszczający –    2 pkt

b)  
 Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty
wynosi 100 pkt.
Za każdy uzyskany procent uczeń otrzymuje 0,35 punktu, maksymalnie 35 punktów
za każdy z dwóch egzaminów z:
–    języka polskiego,
–    matematyki,
Za każdy uzyskany procent uczeń otrzymuje 0,30 punktu, maksymalnie 30 punktów
za egzamin z:
–    języka obcego nowożytnego.

c)  
 Świadectwo z wyróżnieniem pozwala uzyskać 7 punktów.

d)  
 Za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych otrzymać można
maksymalnie 18 punktów.

e)  
 Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu pozwalają uzyskać 3
pkt
.

f)  
 Wszystkie osiągnięcia oraz wolontariat powinny być wpisane na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej. Inne dokumenty potwierdzające nie będą
honorowane.

Ø  liczbę punktów możliwych do uzyskania za inne
osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
– max 28 pkt

Ø  za uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
z wyróżnieniem – 
7 pkt,

Ø  za uzyskanie w zawodach wiedzy będących
konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów
oświaty: 

Ø  za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –
przyznaje się 10 pkt,

Ø  za tytuł laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt, za tytuł finalisty
konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt,

Ø  za uzyskanie w zawodach wiedzy będących
konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora
oświaty: dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu
przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt, jednego tytułu finalisty konkursu
przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt,

Ø  za uzyskanie w zawodach wiedzy będących
konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt, dwóch lub więcej tytułów
finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 5 pkt, jednego tytułu laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt, jednego tytułu
finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 3 pkt,

Ø   za uzyskanie wysokiego
miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione, artystycznych lub
sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające
na terenie szkoły, na szczeblu:

a/międzynarodowym – przyznaje
się 4 pkt,

b/krajowym – przyznaje się 3
pkt,

c/ wojewódzkim – przyznaje
się 2 pkt,

d/ powiatowym– przyznaje się 1
pkt,

Ø  w przypadku gdy uczeń ma więcej niż jedno
szczególne osiągnięcie , na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu w
zawodach wiedzy , artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe
osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów
możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt,

Ø  w przypadku przeliczania na punkty kryterium za
osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3
pkt.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uczniów
zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza
się na punkty oceny z języka polskiego i matematyki, wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i za oceny wyrażone w stopniu:

a/ celującym – przyznaje się po 35 pkt,

b/ bardzo dobrym – przyznaje się po 30
pkt,

c/ dobrym – przyznaje się po 25 pkt,

d/ dostatecznym – przyznaje się po 15
pkt,

e/ dopuszczającym – przyznaje się po 10
pkt.

Za ocenę z języka obcego nowożytnego
przyznaje się: 30 pkt za ocenę celującą, 25 pkt za ocenę bardzo
dobrą, 20 pkt za ocenę dobrą, 10 pkt za ocenę dostateczną, 5 pkt
za ocenę dopuszczającą.

Przy przyjmowaniu do szkół
ponadpodstawowych, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w
postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

1/ uczniowie z problemami zdrowotnymi,
ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan
zdrowia. Te problemy zdrowotne muszą być potwierdzone opinią publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej,

2/ następnie uczniowie z rodzin, gdzie występuje:

-wielodzietność rodziny kandydata;

-niepełnosprawność kandydata;

-niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

-niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

-niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

-samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

-objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2. Do
klasy pierwszej Technikum Nr 4 przyjmowani będą absolwenci szkół podstawowych,
legitymujący się największą ilością punktów wśród kandydatów do danego oddziału
wg limitu miejsc.

 W
sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami zastosowanie mają stosowne
przepisy prawa, w szczególności wymienione w pkt. I.

3. Obowiązują następujące terminy:

Termin
wprowadzania wniosków przez Internet oraz składania dokumentów przez kandydatów
do klasy pierwszej Technikum nr 4:
13 maja – 29 maja 2023 r. do godz. 15:00

Termin dostarczenia świadectwa
ukończenia szkoły:

od 21 czerwca – 5 lipca 2024 r. do godz.
15:00

 

Termin dostarczenia zaświadczenia o
wynikach egzaminu ósmoklasisty:

od 21 czerwca – 5 lipca 2024 r. do godz.
15:00

Ogłoszenie
list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do
przyjęcia: 12 lipca 2024r.

Potwierdzenie
przez rodzica kandydata woli uczęszczania do Technikum nr 4 poprzez
dostarczenie oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i
oryginału świadectwa ukończenia szkoły:
od 12– 18 lipca 2024 r. do godz. 15:00

Ogłoszenie
listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 lipca 2024 r. do godz. 14:00

 *. Wydawanie
skierowań na badania lekarskie dotyczące możliwości wykonywania zawodu – od 12
lipca 2024 r.

Termin dostarczenia badań lekarskich do szkoły – do 19 lipca 2024 r. do
godz. 14.00

Termin uzupełniającej rekrutacji

składanie
wniosków od 22 – 25 lipca 2024 r.

Ogłoszenie
list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do
przyjęcia: 2 sierpnia 2024r.

ogłoszenie
listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły: 9 sierpnia 2024 r.
 

IV.
Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla
młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025, będą
przyjmowani do tych szkół na podstawie decyzji dyrektora placówki (art. 130
ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Przed
zaakceptowaniem zasad rekrutacji kandydat zobowiązany jest zapoznać się z
komunikatami oraz wzorami dokumentów dot. rekrutacji umieszczonymi na
oficjalnej stronie szkoły pod adresem: www.zsanders.eu/wordpress/wzor.teczki . Do
szkoły obowiązuje rekrutacja elektroniczna. Kandydat może zadeklarować chęć
kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych
przez siebie szkół. Kandydat zostaje przyjęty do pierwszego oddziału z
samodzielnie utworzonej listy preferencji, do którego umożliwia mu to punktacja
obliczona w procesie rekrutacji. Przydziału do poszczególnych klas dokonuje
system, kandydat przyjmuje jego rozstrzygnięcie jako ostateczne.