Zasady rekrutacji do Technikum 2022/2023

Zasady rekrutacji do Technikum Nr 4
w Zespole Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie
na rok szkolny 2023/2024

I. Podstawa prawna.

1.     Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe – Rozdział 6 art.130-164 pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” ( Dz.U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.)

2.     ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów na podstawie art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.)

II. Oferta edukacyjna.

1.    Kandydat do Technikum Nr 4 w Zespole Szkół im. gen. Władysława Andersa 
w Częstochowie może składać podania o przyjęcie do klasy o następujących kierunkach kształcenia zawodowego:

  • A – technik programista z innowacją e-sport

  • B – technik grafiki i poligrafii cyfrowej z innowacją social media

  • C – technik programista z innowacją – przemysłowe projektowanie oprogramowania sztucznej inteligencji

  1.  Wybór jednej lub kilku klas przez kandydatów potwierdzony musi być podaniem o przyjęcie do wybranych klas. Wybór klasy przez kandydatów potwierdzony kwalifikacją w systemie elektronicznym jest ostateczny.
  2.  W klasie obowiązuje limit 30 miejsc.

III.    Kryteria rekrutacji.
1.    Kandydat do Technikum Nr 4 może uzyskać min. 70 pkt. maksymalnie 200 punktów.

a)  Kandydaci będą mieli naliczane punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

z  j. polskiego, matematyki, jęz. obcy wskazany przez ucznia oraz najlepsze wyniki z grupy przedmiotów: fizyka, historia, geografia, biologia, chemia, informatyka, WOS, bez względu na wybór kierunku zawodowego. Punktacja za poszczególne oceny:

celujący         –      18 pkt
bardzo dobry     –  17 pkt
dobry          –         14 pkt
dostateczny     –     8 pkt
dopuszczający –    2 pkt

b)    Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty wynosi 100 pkt.
Za każdy uzyskany procent uczeń otrzymuje 0,35 punktu, maksymalnie 35 punktów za każdy z dwóch egzaminów z:
–    języka polskiego,
–    matematyki,
Za każdy uzyskany procent uczeń otrzymuje 0,30 punktu, maksymalnie 30 punktów za egzamin z:
–    języka obcego nowożytnego.

c)    Świadectwo z wyróżnieniem pozwala uzyskać 7 punktów.

d)    Za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych otrzymać można maksymalnie 18 punktów.

e)    Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu pozwalają uzyskać 3 pkt.

f)    Wszystkie osiągnięcia oraz wolontariat powinny być wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Inne dokumenty potwierdzające nie będą honorowane.

§  liczbę punktów możliwych do uzyskania za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – max 28 pkt

§  za uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt,

§  za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty: 

za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt,

za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt, za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt,

§  za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt, jednego tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt,

§  za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt,
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt, jednego tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt, jednego tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt,

§  za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a/międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt,

b/krajowym – przyznaje się 3 pkt,

c/ wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt,

d/ powiatowym– przyznaje się 1 pkt,

§  w przypadku gdy uczeń ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie , na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu w zawodach wiedzy , artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt,

§  w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 pkt.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uczniów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego i matematyki, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i za oceny wyrażone w stopniu:

a/ celującym – przyznaje się po 35 pkt,

b/ bardzo dobrym – przyznaje się po 30 pkt,

c/ dobrym – przyznaje się po 25 pkt,

d/ dostatecznym – przyznaje się po 15 pkt,

e/ dopuszczającym – przyznaje się po 10 pkt.

Za ocenę z języka obcego nowożytnego przyznaje się: 30 pkt za ocenę celującą, 25 pkt za ocenę bardzo dobrą, 20 pkt za ocenę dobrą, 10 pkt za ocenę dostateczną, 5 pkt za ocenę dopuszczającą.

 

Przy przyjmowaniu do szkół ponadpodstawowych, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

1/ uczniowie z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia. Te problemy zdrowotne muszą być potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej,

2/ następnie uczniowie z rodzin, gdzie występuje:

-wielodzietność rodziny kandydata;

-niepełnosprawność kandydata;

-niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

-niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

-niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

-samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

-objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

2. Do klasy pierwszej Technikum Nr 4 przyjmowani będą absolwenci szkół podstawowych, legitymujący się największą ilością punktów wśród kandydatów do danego oddziału wg limitu miejsc.

 W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami zastosowanie mają stosowne przepisy prawa, w szczególności wymienione w pkt. I.

3. Obowiązują następujące terminy:

Termin wprowadzania wniosków przez Internet oraz składania dokumentów przez kandydatów do klasy pierwszej Technikum nr 4:
15 maja – 19 czerwca 2023 r. do godz. 15:00

 

Termin dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły:

od 23 czerwca – 10 lipca 2023 r. do godz. 15:00

Termin dostarczenia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty:

od 23 czerwca – 10 lipca 2023 r. do godz. 15:00

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia:
18 lipca 2022r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do Technikum nr 4 poprzez dostarczenie oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i oryginału świadectwa ukończenia szkoły:
od 18 – 25 lipca 2023 r. do godz. 15:00

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
26 lipca 2023 r. do godz. 14:00

 *. Wydawanie skierowań na badania lekarskie dotyczące możliwości wykonywania zawodu – od 18 lipca 2023 r.

Termin dostarczenia badań lekarskich do szkoły – do 25 lipca 2023 r. do godz. 14.00

Termin uzupełniającej rekrutacji

składanie wniosków od 27 lipca do 1 sierpnia 2023 r.

ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły: 16 sierpnia 2023 r.

 

IV.Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024, będą przyjmowani do tych szkół na podstawie decyzji dyrektora placówki (art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Przed zaakceptowaniem zasad rekrutacji kandydat zobowiązany jest zapoznać się z komunikatami oraz wzorami dokumentów dot. rekrutacji umieszczonymi na oficjalnej stronie szkoły pod adresem: www.zsanders.eu/wordpress/wzor.teczki . Do szkoły obowiązuje rekrutacja elektroniczna. Kandydat może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół. Kandydat zostaje przyjęty do pierwszego oddziału z samodzielnie utworzonej listy preferencji, do którego umożliwia mu to punktacja obliczona w procesie rekrutacji. Przydziału do poszczególnych klas dokonuje system, kandydat przyjmuje jego rozstrzygnięcie jako ostateczne.