Zasady rekrutacji do Technikum 2022/2023

Zasady rekrutacji
do Technikum Nr 4 w Zespole Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie
na rok szkolny 2022/2023

I. Podstawa prawna.

1.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248).

2.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).
3.    
Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz. U. poz. 493 ze zm.).

3.    Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr WE-KZ.537.3.2022 z dnia 26 stycznia 2022 r.

II. Oferta edukacyjna.

1.    Kandydat do Technikum Nr 4 w Zespole Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie może składać podania o przyjęcie do klasy o następujących kierunkach kształcenia zawodowego:

  •  A – technik grafiki i poligrafii cyfrowej z innowacją – social media

  •  B – technik programista z innowacją – cyberbezpieczeństwo

  1.  Wybór jednej lub kilku klas przez kandydatów potwierdzony musi być podaniem o przyjęcie do wybranych klas. Wybór klasy przez kandydatów potwierdzony kwalifikacją w systemie elektronicznym jest ostateczny.

  2.  W klasie obowiązuje limit 30 miejsc.

III.    Kryteria rekrutacji.
1.    Kandydat do Technikum Nr 4 może uzyskać min. 
65 pkt. maksymalnie 180 punktów.

a)    Kandydaci będą mieli naliczane punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

z  j. polskiego, matematyki, jęz. obcy wskazany przez ucznia oraz najlepsze wyniki z grupy przedmiotów: fizyka, historia, geografia, biologia, chemia, informatyka, WOS, bez względu na wybór kierunku zawodowego. Punktacja za poszczególne oceny:

celujący         –      18 pkt
bardzo dobry     –  
17 pkt
dobry          –         
14 pkt
dostateczny     –     
8 pkt
dopuszczający –    
2 pkt

b)    Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty wynosi 100 pkt.
Za każdy uzyskany procent uczeń otrzymuje 0,35 punktu, maksymalnie 35 punktów za każdy z dwóch egzaminów z:
–    języka polskiego,
–    matematyki,
Za każdy uzyskany procent uczeń otrzymuje 0,30 punktu, maksymalnie 30 punktów za egzamin z:
–    języka obcego nowożytnego.

c)    Świadectwo z wyróżnieniem pozwala uzyskać 7 punktów.

d)    Za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych otrzymać można maksymalnie 18 punktów.

e)    Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu pozwalają uzyskać 3 pkt.

f)    Wszystkie osiągnięcia oraz wolontariat powinny być wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Inne dokumenty potwierdzające nie będą honorowane.

2. Do klasy pierwszej Technikum Nr 4 przyjmowani będą absolwenci szkół podstawowych, legitymujący się największą ilością punktów wśród kandydatów do danego oddziału wg limitu miejsc.

 W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami zastosowanie mają stosowne przepisy prawa, w szczególności wymienione w pkt. I.

3. Obowiązują następujące terminy:

 Termin wprowadzania wniosków przez Internet oraz składania dokumentów przez kandydatów do klasy pierwszej Technikum nr 4:
16 maja – 20 czerwca 2022 r. do godz. 15:00

Termin dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły:

24 czerwca – 13 lipca 2022 r. do godz. 15:00

Termin dostarczenia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty:

24 czerwca – 13 lipca 2022r. do godz. 15:00

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia:
20 lipca 2022r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do Technikum nr 4 poprzez dostarczenie oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i oryginału świadectwa ukończenia szkoły:
21 – 28 lipca 2022 r. do godz. 15:00

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
29 lipca 2022 r. do godz. 14:00

 *. Wydawanie skierowań na badania lekarskie dotyczące możliwości wykonywania zawodu – od 16 lipca 2022 r.

    1. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023, będą przyjmowani do tych szkół na podstawie decyzji dyrektora placówki (art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Przed zaakceptowaniem zasad rekrutacji kandydat zobowiązany jest zapoznać się z komunikatami oraz wzorami dokumentów dot. rekrutacji umieszczonymi na oficjalnej stronie szkoły pod adresem: www.zsanders.eu/wordpress/wzor.teczki . Do szkoły obowiązuje rekrutacja elektroniczna. Kandydat może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół. Kandydat zostaje przyjęty do pierwszego oddziału z samodzielnie utworzonej listy preferencji, do którego umożliwia mu to punktacja obliczona w procesie rekrutacji. Przydziału do poszczególnych klas dokonuje system, kandydat przyjmuje jego rozstrzygnięcie jako ostateczne.