Zasady rekrutacji do Technikum

Kierunek
Cykl kształcenia
Forma kształcenia
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

dla młodzieży po Gimnazjum z innowacją: Animacja i tworzenie gier komputerowych

4-letniaszkolna, dzienna stacjonarna
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

dla młodzieży po Szkole Podstawowej z innowacją: Animacja i tworzenie gier komputerowych

5-letniaszkolna, dzienna stacjonarna
Technik tyfloinformatyk *)
5-letnia  szkolna, dzienna stacjonarna

*) – klasa dwuzawodowa dla dzieci niedowidzących i niewidomych rekrutacja w kolejnym roku szkolnym

Klasa dwuzawodowa adresowana jest głównie dla uczniów posiadających trwały uszczerbek narządu wzroku w stopniu całkowitym lub znacznym, a które za parę lat wejdą aktywnie  na rynek pracy. Aktualnie szacuje się , że w krajach Unii pracuje już blisko 80 mln. ludzi z dysfunkcjami.

Z uwagi na specyfikę uczniów kształconych na kierunku tyfloinformatyka połączonej z realizacją dźwięku liczba miejsc jest ograniczona – max. do 15 

Klasę dwuzawodową z kształceniem w obu kierunkach cechuje przede wszystkim realizacja w cyklu czteroletnim przedmiotów ogólnokształcących z wieloma przedmiotami zawodowymi, które ułatwiają życie osobom z ograniczeniami wzroku. Uczniowie będą nabywali umiejętności czytania językiem Brajla, posługiwania się specjalistycznym sprzętem ze specjalnym oprogramowaniem i nakładkami na klawiaturę komputera, będą także nabywali umiejętności gry na pianinie w celu kształcenia zmysłu słuchu oraz uczyli się realizacji nagrań studyjnych z podkładaniem ścieżek dźwiękowych. Tyfloinformatyk to osoba, która w swej działalności zawodowej ma przede wszystkim projektować stanowiska pracy dla osób z dysfunkcja wzroku, zatem praktyki zawodowe będą odbywać się w miejscach pracy, w których pracodawca ma kontakt z osobami niedowidzącymi, czyli np. w Polskim Związku Niewidomych.

 • W pierwszej kolejności są przyjmowani laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.
 • Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:
  • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
  • kandydaci z rodzin wielodzietnych bądź pozostający w trudnej sytuacji rodzinnej.
 • Kandydaci mogą dołączać do swojej dokumentacji orzeczenia lub opinie publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej bądź publicznej poradni specjalistycznej dotyczące specyficznych zaleceń w zakresie kształcenia.
 • O przyjęciu kandydata powracającego z zagranicy decyduje dyrektor szkoły w oparciu o stosowne dokumenty.
 • Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
 1. W szkołach ponadgimnazjalnych Miasta Częstochowy i powiatów ościennych obowiązuje śląski system rekrutacji elektronicznej dostępny pod adresem https://slaskie.edu.com.pl
 2. Kandydat po pierwszym logowaniu otrzymuje własne konto, w którym dokonuje wyboru szkół i kierunków, wprowadza wymagane informacje i drukuje dokumenty, w tym wniosek o przyjęcie.
 3. Kandydat do szkół ponadgimnazjalnych może ubiegać się w systemie rekrutacji elektronicznej o miejsce w najwyżej trzech szkołach województwa śląskiego. W każdej ze wskazanych w systemie rekrutacji elektronicznej trzech szkół, można wybierać po kilka oddziałów z różnymi kierunkami kształcenia (np. profile w liceum, zawody w technikum bądź szkole branżowej) – ustalając listę oddziałów z zachowaniem hierarchii ważności.
 4. Dokumenty należy złożyć w szkolnej kancelarii, w foliowej koszulce zawierającej wydrukowaną i opisaną kartę informacyjną formatu A4 – do pobrania: na stronie internetowej szkoły zakładce Rekrutacja lub w kancelarii szkoły.
 5. Uczeń, dostarczając w odpowiednim terminie do szkoły, do której został zakwalifikowany oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, potwierdza jednoznacznie wolę uczęszczania do niej od dnia 3 września 2018 Nieprzekazanie przez ucznia tych dokumentów jest jednoznaczne ze skreśleniem go z listy przyjętych. Ponadto, kandydaci zobowiązani są do dostarczenia (jeśli warunki rekrutacji tego wymagają) odpowiednich wymienionych wyżej dokumentów (opinii, orzeczeń lub zaświadczeń) oraz dwóch zdjęć legitymacyjnych i kart zdrowia.
 6. W przypadku oddziałów prowadzących kształcenie zawodowe, kandydat musi dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych…
  1. Kandydaci, po zakwalifikowaniu do poszczególnych oddziałów prowadzących kształcenie zawodowe, otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy – zgodnie z kierunkiem, na jaki zostali zakwalifikowani.
  2. Kandydaci, którzy potwierdzą wolę podjęcia nauki, a nie wykonają badań w wyznaczonym terminie, są zobowiązani do wykonania tych badań we własnym zakresie. Badania należy dostarczyć do kancelarii uczniowskiej najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2018 r.
  3. W przypadku, gdy kandydat nie przejdzie badań pozytywnie i nie uzyska zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia praktycznego w określonym zawodzie, nie może podjąć nauki w tym zawodzie. Dopuszcza się możliwość wyboru innego kierunku aprobowanego przez lekarza przeprowadzającego badania. 
 1. W Zespole Szkół im. gen. W. Andersa dodatkowych informacji na temat rekrutacji udziela sekretariat szkoły    w godzinach 730 – 1530. Można także skorzystać ze szkolnych pracowni komputerowych i pomocy
 2. Wszystkie materiały informacyjne oraz załączniki można pobrać ze strony internetowej szkoły pod adresem: zsanders.eu w zakładce rekrutacja.
 1. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dnia 14. 03. 2017 r.: art. 149, art. 155, art. 165 ustawy (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zmianami);

 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.); Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, ze zm.);

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018- 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r. poz. 586);

 4. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA – OR. 110.1.6.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

Pliki do pobrania