Zasady rekrutacji do Technikum 2020/2021

Zasady rekrutacji
do Technikum Nr 4 w Zespole Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie
na rok szkolny 2020/2021

 1.  Podstawa prawna:
  1.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248).
  2.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).
  3.    Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr WE-KZ.537.10.2020 z dnia 24 stycznia 2020 r.
 2.  Oferta edukacyjna.
  1.    Kandydat do Technikum Nr 4 w Zespole Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie może składać podania o przyjęcie do klas o następujących kierunkach kształcenia zawodowego:
 •  A – technik grafiki i poligrafii komputerowej z innowacją – animacja przemysłowa i multimedialna:
 •  B – technik programista z innowacją – cyberbezpieczeństwo
 1.  Wybór jednej lub kilku klas przez kandydatów potwierdzony musi być podaniem o przyjęcie do wybranych klas. Wybór klasy przez kandydatów potwierdzony kwalifikacją w systemie elektronicznym jest ostateczny.
 2.  W każdej klasie obowiązuje limit 30 miejsc.

III.    Kryteria rekrutacji.
1.    Kandydat do technikum Nr 4 może uzyskać min. 65 pkt. maksymalnie 180 punktów.

 1. a)    Kandydaci będą mieli naliczane punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z j. polskiego, matematyki oraz informatyki, plastyki lub muzyki, bez względu na wybór kierunku zawodowego Punktacja za poszczególne oceny:
  celujący         –      18 pkt
  bardzo dobry     –  17 pkt
  dobry          –         14 pkt
  dostateczny     –     8 pkt
  dopuszczający –    2 pkt
 2. b)    Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty wynosi 100 pkt.
  Za każdy uzyskany procent uczeń otrzymuje 0,35 punktu, maksymalnie 35 punktów za każdy z dwóch egzaminów z:
  –    języka polskiego,
  –    matematyki,
  Za każdy uzyskany procent uczeń otrzymuje 0,30 punktu, maksymalnie 30 punktów za egzamin z:
  –    języka obcego nowożytnego.
 3. c)    Świadectwo z wyróżnieniem pozwala uzyskać 7 punktów.
 4. d)    Za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych otrzymać można maksymalnie 18 punktów.
 5. e)    Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu pozwalają uzyskać 3 pkt.
 6. f)    Wszystkie osiągnięcia oraz wolontariat powinny być wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Inne dokumenty potwierdzające nie będą honorowane.
 7.  Do klas pierwszych Technikum Nr 4 przyjmowani będą absolwenci szkół podstawowych, legitymujący się największą ilością punktów wśród kandydatów do danego oddziału wg limitu miejsc.
 8.  W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami zastosowanie mają stosowne przepisy prawa, w szczególności wymienione w pkt. I.
 9.  Obowiązują następujące terminy:
 10.  Termin wprowadzania wniosków przez Internet oraz składania dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych Technikum Nr 4:
  11 maja – 23 czerwca 2020 r. do godz. 15:00
 11.  Termin dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty:
  26 – 30 czerwca 2020 r. do godz. 15:00
 12.  Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia:
  13 lipca 2020 r.
 13.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do Liceum poprzez dostarczenie oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i oryginału świadectwa ukończenia szkoły:
  13 – 20 lipca 2020 r. do godz. 15:00
 14.  Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
  21 lipca 2020 r. do godz. 14:00
 15.  Spotkanie Dyrekcji i wychowawców klas z Rodzicami uczniów przyjętych
  do klas pierwszych:
  8 września 2020 r. o godz. 17:00
 16.  W przypadku wolnych miejsc kandydaci mogą składać wnioski w postępowaniu uzupełniającym w terminie:
  22 – 27 lipca 2020 r. do godz. 15:00

*. Wydawanie skierowań na badania lekarskie dotyczące możliwości wykonywania zawodu – 13 lipca 2020

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu rekrutacji uzupełniającej znajdują się w harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznego technikum , stanowiącym załącznik nr 1 do Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty nr WE-KZ.537.10.2020 z dnia 24 stycznia 2020 r.

 1.  Przed zaakceptowaniem zasad rekrutacji kandydat zobowiązany jest zapoznać się z komunikatami oraz wzorami dokumentów dot. rekrutacji umieszczonymi na oficjalnej stronie szkoły pod adresem: www.zsanders.eu/wordpress/wzor.teczki . Do szkoły obowiązuje rekrutacja elektroniczna. Kandydat może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół. Kandydat zostaje przyjęty do pierwszego oddziału z samodzielnie utworzonej listy preferencji, do którego umożliwia mu to punktacja obliczona w procesie rekrutacji. Przydziału do poszczególnych klas dokonuje system, kandydat przyjmuje jego rozstrzygnięcie jako ostateczne.