Szkoła Policealna nr 5 dla Dorosłych

Szkoła policealna przeznaczona dla absolwentów szkół średnich. Aby zostać przyjętym do szkoły
policealnej, konieczne jest posiadanie wykształcenia średniego, ale matura nie jest wymagana.
Wyróżnia się szkoły policealne publiczne, niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych oraz
niepubliczne bez uprawnień szkół publicznych. Czas trwania nauki dla poszczególnych zawodów w
policealnej szkole z uprawnieniami szkoły publicznej, bądź w szkole policealnej publicznej, określa
program MEN. Nauka zwykle trwa dwa lata, czyli cztery semestry, chociaż dla niektórych kierunków jest
to pięć semestrów (np. technik dentystyczny), trzy semestry (np. technik bezpieczeństwa i higieny pracy)
czy nawet dwa (np. florysta). W szkołach policealnych bez uprawnień szkoły publicznej nauka
najczęściej trwa jeden rok, czyli dwa semestry.
W szkołach publicznych oraz szkołach z uprawnieniami szkół publicznych absolwenci otrzymują
legitymacje m.in. uprawniające do zniżek oraz mogą otrzymywać indeksy. W trakcie oraz na koniec
procesu kształcenia słuchacze szkół posiadających uprawnienia szkół publicznych mogą podejść do
zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (dawniej: egzaminu zawodowego) i
otrzymać świadectwo w danej kwalifikacji, a po zdaniu wszystkich egzaminów w zakresie kwalifikacji
wyodrębnionych w danym zawodzie oraz uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia otrzymać
dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz tytuł technika w danym zawodzie lub równoważny na
poziomie ISCED 4. Szkoły policealne wydają również zaświadczenia do ZUS i WKU.
Szkoły policealne mogą kształcić w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, których ukończenie
daje prawo przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. W odróżnieniu od
formy szkolnej, kwalifikacyjny kurs zawodowy obejmuje programem zakres jednej wybranej kwalifikacji,
podczas gdy program nauczania szkoły policealnej obejmuje zakres wszystkich kwalifikacji
wyodrębnionych w danym zawodzie.