OGŁOSZENIE !

 

w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Częstochow oraz  nauczycieli emerytów, rencistów i pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

 

Od dnia 01.01.2024 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania obowiązuje Uchwała Nr 1109.LXXXIII.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 listopada 2023 r.  i Zarządzenie nr 3146.2024 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 08.01.2024 r.

Wniosek o przyznanie zasiłku składa się do Prezydenta Miasta Częstochowy, w terminie do 30 maja każdego roku kalendarzowego, za pośrednictwem dyrektora szkoły lub placówki.